1 John 3:16 King James Version (KJV) 16 Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren. Retail: $6.99. Email … (16) The Holy Bible 2 TIMOTHY Chapter 1 - 4 (Tagalog Audio).lite.mp3 download 2.1M (17) The Holy Bible TITUS Chapter 1 - 3 (Tagalog Audio).lite.mp3 download Denomination: Assembly Of God. 18 Wala pang nakakita sa Dios Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang Bugtong na … 1:3 Yaong aming nakita at narinig ay … I have overcome the world. In this world you will have trouble. John 3:16 Bookmark (Tagalog) Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (1) The Overcoming Christian Life John 16:33 "I have told you these things, so that in me you may have peace. 2 Cor. Hope During A Global Pandemic . View More Titles. They denied the Incarnation and the deity of Jesus and … NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. NIV, Holy Bible, Larger Print, Paperback. The Enemy Part 3: The World Series Contributed by Doug Fannon on Aug 17, 2020 | 917 views. 3 We proclaim to you what we have … Living the Christian life in a world that is opposed to all things Christian is not easy. Sometimes God uses suffering to help me identify with the suffering of others in order to be able with sincere compassion to be helpful to them. Bible Gateway Recommends. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. 1 John 3:16. G2254 God G2316 is G2076 love; G26 and G2532 he that dwelleth G3306 in G1722 love G26 dwelleth G3306 in G1722 God, G2316 and G2532 God G2316 in G1722 him. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 2 1 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? 3: … Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1:3-5 2 Cor. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. 18 Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit … God so loves in a way that disrupts our three point sermons, doctrines, dogmas, and logical … en In that divine statement is embodied also the right of choice. Similar phrases in dictionary English Tagalog. 15 (John testified concerning him. 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. John 3:15 Some interpreters end the quotation with verse 21. 9 Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan … Tagalog Bible: 1 John. That is, the love of the Lord Jesus Christ, who is truly and properly God, the great God, … Bisaya. Evangelism: Loving God, Loving Others. John 3:3 The Greek for again also means from above; also in verse 7. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin.